js-construction

Dokonywanie okresowych przeglądów regałów magazynowych jest obowiązkiem regulowanym ściśle przez przepisy polskie i europejskie. Niestety wielu pracodawców traktuje tę kwestię po macoszemu, zaniedbując lub zapominając o konieczności wykonania takiej kontroli. Tymczasem takie zaniechanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Niebagatelna jest również odpowiedzialność właściciela przestrzeni magazynowej, jeśli w wyniku niedbalstwa dojdzie do wypadku.

 

Rzetelna, kompetentna analiza stanu regałów umożliwia odpowiednio wczesne podjęcie działań prewencyjnych i wyeliminowanie czynników ryzyka. Regularne sprawdzanie jakości tych elementów to także ograniczenie kosztów, gdyż nieprawidłowości wykryte od razu eliminują ryzyko zniszczenia towaru, uszkodzenia całej konstrukcji albo doprowadzenia do wypadku z udziałem któregoś z pracowników.

Podczas przeprowadzanych przez naszą firmę przeglądów regałów magazynowych wśród najczęstszych wykrywanych nieprawidłowości wymienić należy te powodowane przez uderzenia wózkiem widłowym (uszkodzenia rygli, słupów nośnych). Zmniejszenie nośności i osłabienie całej konstrukcji następuje też często pod wpływem nieprawidłowego składowania towarów. Tym samym obniża się poziom bezpieczeństwa zarówno przechowywanych materiałów, jak i pracujących w magazynie osób.

Zazwyczaj specjalistyczne kontrole wykazują, że kadra odpowiedzialna w firmie za bezpieczeństwo niedostatecznie często albo w ogóle nie wykonuje ogólnych oględzin konstrukcji (powinny być one wykonywane przynajmniej raz w tygodniu). Wyznaczeni pracownicy nie raportują problemów ani uszkodzeń, co jest poważnym zaniedbaniem. Co więcej, równie częstym niedopatrzeniem jest brak informacji o nośności regałów w postaci naklejek i tabliczek znamionowych. Bezpośrednio wynikającą z tego nieprawidłowością jest z kolei przekraczanie dopuszczalnych norm, nadmierne obciążanie półek oraz odchylanie się od pionu belek nośnych. Wspominane wcześniej kolizje z urządzeniami transportującymi oraz inne uchybienia eksploatacyjne prowadzą niekiedy nawet do tak poważnych zniszczeń, jak uszkodzenie odbojnic czy wyrwanie kotew. Przeglądy regałów magazynowych są więc niezbędne i powinny być prowadzone regularnie przez uprawnionych do tego specjalistów.